[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2013r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej:

dz. ew. nr 120 o pow. 3,2 ha, zabudowana nieukończonym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz szklarnią położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Chlebnia. 

Suma oszacowania wynosi 564 300,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi423 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 430,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Grodzisk Maz. 71102010550000910200242206

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bezzastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Węgierska Magdalena Komornik Sadowy

Przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim (dawniej Rewir I)

Kancelaria: ul. Bałtycka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. /faks: 022 7555-116

grodzisk.mazowiecki@komornik.pl

www.grodzisk.mazowiecki.komornik.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/64729

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 423.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka