[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Topolowej w Lubinie woj. dolnośląskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości , położonej przy ul. Topolowa  59-300 Lubin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: ułamkowe części nieruchomości w ograniczonym prawie rzeczowym, stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 47,20m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. położonego: 59-300 Lubin, ul. Topolowa, dla którego Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 103 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 962,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 395,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubinie mieszczącym się pod adresem: ul. Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16, Lubin, 59-300 Lubin tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72712

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 77.962,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie