[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w przy ul SObieskiego w Dębicy woj. podkarpackie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą   przy   Słoneczna 3,   39-200    Dębica, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sobieskiego 2 , 39-200 Dębica, dla którego Sąd Rejonowy w Dębicy w  prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 140 677,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 507,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 067,70 zł.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 44050000290200090761. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza, Ks. Konarskiego 32B, Dębica, 39-200 Dębica tel. 14 681-43-54 / fax. 14 681-43-54.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78397

 

Numer oferty:
Region:
  • podkarpackie
Cena: 105.507,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie