[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu użytkowego przy ul. Malborskiej w Warszawie woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2013 o godz.15:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 226,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonego przy  ul. Malborska,  03-286 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 608 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 456 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 830,00 zł. Rękojmia (powiększona o porto 2 zł) powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0199 6060, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, ul. Terespolska 15a

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Piotr Gurniak Kancelaria Komornicza, Ostrobramska 101, Warszawa, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 67 15 / fax. 22 465 67 17

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74190

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 456.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy