[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej przy ul. Mokrej w Błoniu woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 17-06-2013r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Mokra, 05-870 Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę nr ew. 15/24 o powierzchni 1.218,00m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 15/17 za pośrednictwem służebności gruntowej.

Suma oszacowania wynosi 140 979,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 734,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 097,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także   na   konto    komornika:       ING   Bank   Śląski    S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (0-22) 465 17 14 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69316

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 105.734,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka