[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w Besiekierzu Rudnym gm. Biała woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2013 o godz. 15:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się  pierwsza   licytacja   nieruchomości, położonej przy Besiekierz Rudny, 95-001 Biała, dla  której  Sąd   Rejonowy   w   Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, która stanowi działkę gruntu oznaczoną w ewidencji Nr. 63 o powierzchni 0,9229 HA. Działka położona przy drodze utwardzonej ,uzbrojonej w energię elektryczną napowietrzną i wodę Według ewidencji gruntów nieruchomość stanowią grunty rolne oznaczone symbolem Ps IV na fragmencie woda -W.( staw). Działka środkowa położona przy drodze utwardzonej, foremna długa. Nieruchomość jest niezabudowana, teren jest płaski nie użytkowany rolniczo. Z prawej strony działki ciek wodny z mostkiem. Z tyłu staw z wpustem.

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KS przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 3 A, 95-100 ZGIERZ

TEL.: 042 7161039

FAX.: 042 7161039

MAIL: ZGIERZ2@KOMORNIK.PL

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62557

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 114.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka