[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Gradzanowo Zbęskie gmina Radzanów n/wkrą woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2013r. o godz. 15:00  w    budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 1B,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej o łącznej pow.8,3433 ha stanowiącej : 

-  działkę gruntu  nr 130/1 o pow. 0,0823 ha

  suma oszacowania zł. 1.100,-       cena wywołania zł. 825,-      rękojmia zł. 110,-

-  działkę gruntu  nr 117/8 o pow. 0,081  ha

  suma oszacowania zł. 1.080,-               cena wywołania zł. 810,-       rękojmia zł. 108,-

-  działkę gruntu  nr 130/2 o pow. 8,18 ha  zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oborą i stodołą,

   w pozostałej części stanowi niezabudowany grunt rolny

suma oszacowania zł. 164 610,-  cena wywołania zł. 123.457,50  rękojmia zł 16.461,-

należącej do dłużnika położonej: w m. Gradzanowo Zbęskie, 06-540 Radzanów N.Wkrą :  dla której  Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania oraz prawem użytkowania 30a gruntu oszacowanej na kwotę zł. 3.460,-. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę zł. 170 250,- bez obciążenia  służebności i na łączną kwotę zł. 166 790,- po obciążeniu służebnością. Wartość pozostawionej w mocy służebności tj 3.460,- zostanie zaliczona na cenę nabycia.

Wartość całej nieruchomości wynosi 170 250,00zł, od wartości odejmuje się wartość służebności osobistej która wynosi 3.460,00, zatem suma oszacowania wynosi zł. 166,790,00 zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     125,092,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 679,00 zł. do godz. 14:00 w dniu licytacji w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechanowie 15 10201592 0000 2102 0054 3538. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, wadium winno być wpłacone z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że wadium znajduje się na rachunku bankowym komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga Kancelaria Komornicza, ul. Długa 9A/1, 06-500 Mława 1 Tel./fax. (23) 655 34 57, 58; e-mail: mlawa2@komornik.pl 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 125.092,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka