[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Górnej w Hajnówce woj. podlaskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2013r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej (budynkami w stanie ruiny) nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Hajnówka ul. Górna oznaczonej jako działka nr 135/14 o powierzchni 0,0464 ha dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 18.374,00 zł cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.780,50 zł, rękojmia 1.837,40 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 33, P. 407, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 7304599 email: bielsk.podlaski3@komornik.pl http: www.komornikbielsk.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86070

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 13.780,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka