[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Kochanowskiego w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B 103,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 

lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej  238,30 m2 oznaczony  symbolem"R", położony w Krakowie przy ul. Kochanowskiego , objęty księgą wieczystą. Lokal pełni aktualnie funkcję salonu SPA. W 2008 roku przeprowadzono generalny remont, po którym lokal uzyskał aktualną formę i kształt oraz wykończenie.

Suma oszacowania wynosi 1 374 288,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 030 716,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 428,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 10 września 2013 r. o godz. 10.00. Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szymon Herda

Kancelaria Komornicza, Żółtej Ciżemki 3/2, Kraków, 31-560 Kraków

tel. 12 292 01 39 / fax. 12 292 01 39

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87400

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 1.030.716,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy