[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Sosnowej w miejscowości Banie woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości  położonego przy ul. Sosnowa , 74-110 Banie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 365 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 520,00 zł.

          Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w biurze komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino tel. 914162979 / fax. 914162979.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85284

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 273 900,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka