[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Gajewo woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2013 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ,Gajewo, 11-500 Giżycko, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 71 890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 917,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 189,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Marek Wądołowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Giżycko, 11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61328

 

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 53.917,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka