[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Munina woj. podkarpackie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2013 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy JANA PAWŁA II 11 w Sali rozpraw nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 37-514 Munina, dla której Sąd Rejonowym w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 120 743,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 557,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 074,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KREDYT BANK SA FILIA JAROSŁAW 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 13/2

tel. 016 621 30 66

 

 

Numer oferty:
Region:
  • podkarpackie
Cena: 90.557,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka