[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Poręba-Niwki woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy Leśna 4 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 42-480 Poręba-Niwki, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiącej działki o  powierzchni gruntu 7118 m2.

Działka o nr 1514/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115,02 m2.    Działka   o   numerze   1514/2   stanowi   drogę   dojazdową   do budynku mieszkalnego, jest to droga gruntowa,nieutwardzana. Działka o nr 2021 nie stanowi funkcjonalnej całości z w/w działkami, jest działką niezabudowaną, nieogrodzoną, nie zagospodarowaną.

Suma   oszacowania   wynosi   286 500,00zł,   zaś  cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 214 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 650,00zł.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach 371130 1091 0003 9086 8690 0001.

Rękojmia  może  być  również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi.   Zgodnie   z   przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, określone w tym artykule. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu  oszacowania  nieruchomości  wraz  z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego. Chętni   do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z. chwilą. uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek WójcikKancelaria Komornicza w Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Westerplatte l tel, 32 67 11 680 e-mail: zawierciel@komornikpl www.komornik-zawiercie.pl

 

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 214.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka