[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Straszyn woj. pomorskie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2013r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 137/16,0 POW. 0,1009 ha położonej: 83-010 Straszyn, ul. Jacka Malczewskiego,  dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.
Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zl.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Pekao SA 58 1240 5400 1111 0000 4915 9848.
Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A pok. 2.27 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępa

UL. DE GAULLE`A 11/1, 80-261 GDAŃSK

tel.: 58 3223145

fax.: 58 3223145

mail: gdansk5@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69623

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 172.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka