[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Zarośle woj. kujawsko-pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2013r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy ul.Sikorskiego 19/23 w sali nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja: 

- zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,7000 ha, położonych w miejscowości Zarośle, dla których Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym składającym się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, wiatrołapu, korytarza i przedpokoju, o łącznej powierzchni 132,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 175 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Grudziądzu 47 10205040 0000 6502 0025 6123 Rękojmia winna być uiszczona w całości najpóźniej w dzień przed licytacją nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00przeglądać w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Groblowej 4/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Można także oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bezzastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresieorzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dorota Lipniewska

Kancelaria Komornicza UL. GROBLOWA 4/3, 86-300 GRUDZIĄDZ

tel. (56) 4611895, fax (56) 4621218 e-mail:

grudziadz2@komornik.pl, www.grudziadz2.komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 131.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka