[Archiwalny] Pierwsza licytacja hotelu w miejscowości Złockie gm. Muszyna

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2013 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy A. Kity 18, 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego działek 264/1, 265/3, 412 o powierzchni 32 022m2 położonych w Złockiem, 33-370 Muszyna, zabudowanych stanowiącym odrębną własność budynekim hotelowym wraz z obiektami towarzyszącym oraz budynkiem mieszkalnym dłużnika, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 9 905 966,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 429 474,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 990 596,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekeucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maciej Szoski

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna

tel. 184718338 / fax. 184718338

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59198

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 7.429.474,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny