[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Olecku woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż  w dniu 25-04-2013r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Sembrzyckiego 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Stroma , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 93 10600076 0000 3200 0134 0735.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 11.04.2013r do 25.04.2013r w godz. 07:00 - 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Izabela Szweblik

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 10, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 87 5201638 / fax. 87 5201638

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/58091

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 174.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom