[Archiwalny] Płonka, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie: art. 952   w   związku   z   art.  983  kpc, że  w  dniu 2014-03-14  o godz.  09:40  w  Sądzie  Rejonowym  Wydział Cywilny  w  Zamościu  odbędzie  się  druga  licytacja  następujących  nieruchomości  nieruchomość  opisana  jako działka  nr  2213 o pow. 0,26 ha - działka  zabudowana  drewnianym  budynkiem  mieszkalnym,  murowaną oborą i drewnianą  stodołą  położona w miejscowości Płonka i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość.

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 80.000,00 zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 53.333,33 zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 8.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty

wymaganegowadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

Na podstawie art. 953 § I pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu  wraz z elaboratem szacunkowym jest dostępne na stronie internetowej: www.zamoscl.keser.org

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor Kancelaria Komornicza w Zamościu 22-400 Zamość 001 ul. Wojska Polskiego 67 www. zamosc 1. keser. org.pl

  

Numer oferty: L/122/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 53.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo