[Archiwalny] Brody, gm. Płońsk, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2015 r. o godz. 12:00 Sądzie Rejonowym w Płońsku – 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej 09-100 Płońsk, Brody, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Brody przy ul. Bydgoskiej o pow. 5298 m2 zabudowana zespołem budynków: budynkiem mieszkalno-użytkowym o pow. uż. 459,07 m2, budynkiem z pokojami gościnnymi o pow. uż. 479,90 m2.

Suma oszacowania wynosi 2 828 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 121 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 18.09.2015 r. w godzinach 9 do 13 w kancelarii komornika rękojmię bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 282 850,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 42102015922221000020139713 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg (najpóźniej 18.09.2015 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. Sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbuk-Kon Kancelaria Komornicza ul Płocka 69, 09-100 Płońsk tel. 236622868

Numer oferty: L/111/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 2.121.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny