[Archiwalny] POwidz, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 1013 ind. 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2013 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy , 76-010 Powidz, Gmina Polanów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis  nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę gruntu nr 91/17 o powierzchni3317,00 m2w obrębie ewidencyjnym nr 54 Powidz, Gmina Polanów dla której została wydana decyzja nr 096/10 o warunkach zabudowy z dnia 07.02.2011r.

Suma oszacowania wynosi 29 848,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 14 924,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 984,80 zł. 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 867 ind. 1 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O. w Koszalinie 88 1500 1096 1210 9009 4293 0000

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.867 ind. 2 § 4 kpc)

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin,

75-613 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Numer oferty: L/69/N/11/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 14.924,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka