[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Jasna Rola - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.09.2014 roku o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu sala 333 odbędzie się:

                                                                     PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Jasna Rola 34B posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 319.900,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 239.925,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 31.990,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii, bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku PKO BP SA I O/Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w sekretariacie Wydziału Cywilnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwa o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawniane w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się prawa własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu      

Tomasz Zarzycki Kancelaria Komornicza w Poznaniu ul. Pszenna 7, 61-663 Poznań telefon: (61) 657-62-55.

 

Numer oferty: L/50/N/08/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 239.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie