[Archiwalny] Pruszków, woj. mazowieckie, ul. Prusa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie MARIA Wasilewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa 62, 05-800 Pruszków, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S A V O. Centrum Warszawa 58102010550000900200242198.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

MARIA Wasilewska

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 44, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 22 758 79 34 / fax. 22 758 79 34

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206014

 

Numer oferty: L/58/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 105.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie