[Archiwalny] Przedecz, woj. wielkopolskie - budynki biurowo-magazynowe, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2015 o godz. 09:25 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Włocławska 4 , 62-600 Koło, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 62-635 Przedecz.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość to działka gruntu nr 67/1 o powierzchni 0,5637 ha zabudowana budynkami: biurowo-magazynowym z częścią mieszkalną usytuowaną na piętrze o pow. użytkowej 372,85 m2, gospodarczo-magazynowym o pow. użytkowej 230,19 m2, stacji diagnostycznej o pow. użytkowej 67,49 m2, budynek materiałów pędnych o pow. użytkowej 16,58 m2, portierni o pow. użytkowej 26,59 m2, oraz hali warsztatowej o pow. użytkowej 191,20 m2. Elementem zagospodarowania działki jest ponadto wiata konstrukcji stalowej pokryta blachą ocynkowaną. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren aktywizacji gospodarczej. UWAGA: PODANE KWOTY ZAWIERAJĄ PODATEK 23% VAT.

Suma oszacowania wynosi 688 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 516 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Więcej  informacji na stronie: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/257289

Numer oferty: L/4/N/11/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 516.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny