[Archiwalny] Radlin, woj. śląskie - nieruchomośc zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wodzisławiu   Śląskim   Aleksandra  Michalak - Tłomak Kancelaria  Komornicza  w  Wodzisławiu  Śląskim  na  podstawie art. 953 kpc  w  związku  z  art.  983  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Rymera, 44-314 Radlin.

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych, sąsiadujących ze sobą , o regularnych prostokątnych kształtach,  płaskim terenie. Działka nr 2579/68 stanowi drogę dojazdową utwardzoną kostką betonową. Działka 2580/68 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym trzystanowiskowym. Plac przed garażem utwardzony, przed budynkiem urządzony ogród przydomowy. Dojazd  bezpośrednio od ul. Rymera jezdnią asfaltową. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną, kanalizacja do szamba z kręgów betonowych.
Budynek mieszkalny z 1969r.  murowany o powierzchni 141,90m2, wolnostojący, piętrowy, całkowicie podpiwniczony. Nieruchomość jest obciążona  służebnością drogi na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości. Służebność aktualnie odbywa się po działce 2579/68, która stanowi część faktycznie użytkowanej drogi bocznej od ul. Rymera.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 280.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 186.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 28000,00zł w jeden z następujących sposobów:
- w gotówce, w kancelarii komornika;
- przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP S.A. O/Rybnik uznanym najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Aleksandra Michalak - Tłomak

Kancelaria Komornicza, Św. Jana 16, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 324551354 / fax. 324551354

 

Numer oferty: L/8/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 186.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka