[Archiwalny] Radymno, woj.podkarpackie, ul. Złota Góra - lokal mieszkalny (48,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy JANA PAWŁA II 11 w sali nr rozpraw nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.48,70m położonego: 37-550 Radymno, Złota Góra  wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: w Radymnie (Adres spółdzielni: Złota Góra), dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 141 132,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 849,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 113,20zŁ Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków' uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK FILIA JAROSŁAW 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław tel.: 16 6213066 email: jaroslaw1@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152815

Numer oferty: L/39/N/07/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 105.849,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie