[Archiwalny] Radzewice, woj. wielkopolskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie, ul. Franciszkańska 4, sala nr 7  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Mosina, Radzewice, 62-022 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: grunty orne, numer działki 481/1, obszar 0,9430ha

Suma oszacowania wynosi 479 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 359 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Śrem, 63-100 Śrem tel. 618-908-325 / fax. 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: 

https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/230216

 

 

Numer oferty: L/9/N/07/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 359.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka