[Archiwalny] Radzymin, woj. mazowieckie, ul. Księżycowa - nieruchomość zabudowana, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy Księżycowa , 05-250 Radzymin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2/7.  Obręb 0008-01-08 Radzymin, o powierzchni3086 m2. Dojazd do działki ulicą Księżycową, następnie sięgaczem (dz. nr 2/3 oraz 2/13), w których właściciel działki posiada udział. W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego, działki 2/3, 2/13, 2/7, należy zbywać łącznie.

Suma oszacowania wynosi 253 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin. 

- ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Księżycowa , 05-250 Radzymin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2/3 oraz 2/1., Obręb 0008-01-08 Radzymin, o powierzchni1822m2. Powyższa nieruchomość stanowi drogę dojazdową do działek – droga wewnętrzna (min do dz. 2/7). W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego, działki 2/3, 2/13, 2/7, należy zbywać łącznie. 

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA IV O.Warszawa  41 10201042 0000 8102 0009 3013 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Paweł Bukszewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200931

 

Numer oferty: L/103/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka