[Archiwalny] Rajkowy, woj. pomorskie - działka (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Rajkowy, 83-130 Pelplin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości: działka nr 80/18 o pow. 0,1131 ha stanowiąca drogę. 

Suma oszacowania wynosi 10 258,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 693,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 025,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew, 83-110 Tczew tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220302

 

Numer oferty: L/145/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 7.693,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka