[Archiwalny] Rybnik, woj. śląskie, ul. Kasprowicza - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2015 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Rybniku, Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 228, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kasprowicza, 44-200 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Księga wieczysta , obręb 0089 Rybnik, mapa 2, działka nr 4518/67.

Suma oszacowania wynosi 537 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 358 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PeKaO SA 19 1240 4357 1111 0010 2391 6330.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (9.00-15.00) po wcześniejszym skontaktowaniu się z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Robert Porada

Kancelaria Komornicza, Wodzisławska 38a, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 324225647 / fax. 324225647

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206834 

Numer oferty: L/74/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 358.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka