[Archiwalny] Rzeszów, woj. podkarpackie, ul. Morgowa, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Leszek Lichaszewski Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-08-24 o godz. 10:00 w Sali nr 6 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, Rzeszów odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa, działka o pow. 0,0580 ha wraz z prawem własności znajdującego się na w/w działce budynku mieszkalnego o pow. Użytkowej 144,5 m2 i pow. Zabudowy 172 m2. Budynek w wyniku degradacji i zdewastowania nadaje się do kapitalnego remontu. Nieruchomość położona w miejscowości Rzeszów przy ul. Morgowa 150B posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 260.200,00 zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych/. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 195.150,00 /sto pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 26.020,00 zł /dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia złotych/, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu samej licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr BGŻ S.A. nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 wpisując w tytule przelewu „wadium licytacja nieruchomości sygn.. KM„.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Leszek Lichaszewski Kancelaria Komornicza w Rzeszowie ul. Monte Cassino 14/59A 35-505 Rzeszów tel. 17 852 47 52

Numer oferty: L/90/N/07/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 195.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka