[Archiwalny] Serby, woj. dolnośląskie, ul. Kościelna - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalezewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.03.2014r. o godz. 11.40 w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Głogowie przy ul. St. Kutrzeby 2, odbędzie się:  pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: lokal stanowiący oddzielną nieruchomość  położonej w Serby, przy ul. Kościelna 4 stanowiącej własność dłużnika:   posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogów. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 210.500,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę  157.875,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.050,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce  lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika BGŻ SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalezewski  Kancelaria Komornicza w Głogowie ul. Rynek 57/1 67-200 Głogów tel. 076 853 28 04, glogow.kowalczewski@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119523

Numer oferty: L/188/N/01/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 157.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie