[Archiwalny] Sieradz, woj. łódzkie, ul. POW - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy POW, 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 309 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 206 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa :  obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Maciej Skowroński

Kancelaria Komornicza, Warcka 3, 98-200 SIERADZ

tel. 43 822 34 03 / fax. 43 822 34 03

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203783

Numer oferty: L/153/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 206.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka