[Archiwalny] Sierpc, woj. mazowieckie, ul. Piastowska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tei.24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości działka gruntu nr 1981 o pow. 0,0166ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, 3-izbowym o pow. użytkowej 45m2 położonej: 09-200 Sierpc, Piastowska, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 75 300,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 500,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730 iub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: Sierpc, ul.Jana Pawła II 29A/13 do dnia 06.02.2014r.

Zgodnie z przepisem art.976 § i kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule W/w nieruchomość można oglądać w terminie 23.0l.20J4r. - 07.02.2014r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydziai Cywilny z/s w Sierpcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa doży wotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie  Rejonowym Alicja Peda, ul. Jana Pawła ii 29a lok.13, 09-200 Sierpc tel.: 24 2751423; mail: sierpc@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114362

Numer oferty: L/105/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 56.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom