[Archiwalny] Skierniewice, woj. łódzkie, ul. Piłsudskiego - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Piłsudskiego, 96-100 Skierniewice, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 298 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 865 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Skierniewice 59 10204580 0000 1402 0045 8810.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231613

 

Numer oferty: L/170/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 865.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny