[Archiwalny] Skoki, woj. wielkopolskie, ul. Powst. Wlk. - lokal mieszkalny (86,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Powstańców Wlkp. 3, 62-085 Skoki , dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działki nr 736 o pow. 1472 m2, w udziale 8670/29910 części:-pomieszczenie gospodarcze o pow. użyt. 9,58 m2 ( znajdujące się w budynku gospodarczym , użytkowane w ramach udziału 8670/29910 części);-prawo własności do lokalu  o powierzchni użytkowej 86,70 m2

Suma oszacowania wynosi 70 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66102039030000120200278820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Sebastian Żurek

Kancelaria Komornicza, Libelta 9, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec

tel. 672685874 / fax. 672625861

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/195879

Numer oferty: L/101/N/01/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 46.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie