[Archiwalny] Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, budynek użytkowy, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Hanna Chamier-Gliszczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2013 o godz. 09:20 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy działka 261/17 , 86-050 Solec Kujawski, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 664 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 498 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O. Centrum w Bydgoszczy 95 10201462 0000 7202 0022 4261.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy mieszczącym się pod adresem: Nowy Rynek 10, Bydgoszcz, 85-950 Bydgoszcz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Hanna Chamier-Gliszczyńska

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz

tel. 52 3270246 / fax.

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97193

Numer oferty: L/33/N/10/13
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 498.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy