[Archiwalny] Starachowice, woj. świętokrzyskie, ul. Ostrowiecka - budynek biurowy i warsztatowo-socjalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd   Nowak   prowadzący   Kancelarię Komorniczą   w   Starachowicach   przy ul. Staszica 13 na podstawie art 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 15-10-2015 roku o godz. 9,50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

                                                        PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości   opisanej   jako   prawo do nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej określone jako prawo użytkowania   wieczystego   gruntu   oznaczonego jako położona w obrębie 07 działka ewidencyjna   nr   449/22   o   powierzchni   0,3502 ha   oraz wzniesionego na grancie budynku, budowli i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności.

Przedmiotem licytacji jest część tej nieruchomości obejmująca budynek biurowy o powierzchni użytkowej 54,60m2, warsztatowo - socjalny o powierzchni użytkowej 301,20m2 i magazynowy o powierzchni użytkowej 185,30m2 wraz z urządzeniami i prawem użytkowania wieczystego gruntu związanego z ich obsługą.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy o głównej funkcji usług ogólno miejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

Nieruchomość  będąca przedmiotem licytacji oszacowana jest na kwotę 425.000,00 zł Cena wywoławcza wynosi 318.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 42.500,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 02-10-2015 r. od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

Numer oferty: L/71/N/09/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 318.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny