[Archiwalny] Starachowice, woj. świętokrzyskie, ul. Ostrowiecka - hala warsztatowa, stacja paliw, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd   Nowak   prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 15-10-2015 roku o godz. 9,20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się;

                                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości   opisanej   jako   prawo   do   nieruchomości   położonej   w   Starachowicach   przy ul. Ostrowieckiej - działka ewidencyjna nr 449/21 o powierzchni 0,1148 ha   oraz    wzniesionego   na gruncie budynku w postaci   hali   warsztatowej /części/  o powierzchni użytkowej 240,00m2 i niepublicznej stacji paliw z trzypaliwowym zbiornikiem o pojemności 50,00m3. 

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738.000,00 zł brutto Cena wywoławcza wynosi 553.500,00 zł brutto

W/w kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13,

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 73.800,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 02-10-2015 r. od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną ogłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

Numer oferty: L/70/N/09/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 553.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny