[Archiwalny] Starachowice, woj.świętokrzyskie, ul. Graniczna - lokal mieszkalny (72,49 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 08:45 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu położonego przy Graniczna 5, 27-200 Starachowice, dla którego Sąd Rejonowy Wydział KW prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Starachowicach przy  ul. Granicznej 5 - składającego się z 5 izb ( 4pokoje z kuchnią ) - o łącznej powierzchni 72,49 mkw . Rękojmię należy wpłacić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji ,w gotówce w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika o numerze 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664 . Brak rękojmi w tym terminie uniemożliwi przystąpienie do licytacji.

Suma oszacowania wynosi 175 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Starachowice, 27-200 Starachowice tel. 41 274 50 80 / fax. 41 274 50 80.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224535

 

Numer oferty: L/29/N/06/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 131.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie