[Archiwalny] Starogard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, ul. Tańskiego - lokal mieszkalny 46,86 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 roku o godz. 14.00, sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni  Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim,  położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Tańskiego 11 dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny  położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 46,86 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,1 m2.

Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  87 750,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  11 700,00 zł Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 1828/13) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.  Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce tel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233725

 

 

Numer oferty: L/21/N/07/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 87.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie