[Archiwalny] Stary Widzim, woj. wielkopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stary Widzim, 64-200 Wolsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim

Beata Cichy

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205270

 

Numer oferty: L/164/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 450.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka