[Archiwalny] Sterkowiec, woj. małopolskie, nieruchomości: gruntowa oraz lokalowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy Sosnowa, Sterkowiec, 32-823 Szczepanów, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa. Suma oszacowania wynosi 150 303,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 202,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,30 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości , położonej przy Sterkowiec, 32-823 Szczepanów, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka nr 578/1 o pow. 0,09 ha. Suma oszacowania wynosi 1 090 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 726 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 040,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku z-ca mgr Jerzy Streb Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91825

 

Numer oferty: L/7/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 827.135,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka