[Archiwalny] Stęszew, woj. wielkopolskie, ul Mosińska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2013 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Mosińska  62-060 Stęszew, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Działka jest ogrodzona, utwardzona oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa 197,20 m2. Instalacje w budynku :energia elektryczna, woda. gaz, kanalizacja sanitarna, ogrzewanie- CO, instalacja alarmowa. Na działce znajduje się garaż dwustanowiskowy, pomieszczenie gospodarcze oraz dobudowana do budynku wiata. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem murowanym z cegły klinkierowej, z elementami metalowymi. Działka utwardzona kostką brukową w 95%. Na działce znajdują się nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych. 

Suma oszacowania wynosi 944 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 708 277,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 437,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041110000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 614446971 / fax. 614446971

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93323

 

Numer oferty: L/30/N/10/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 708.277,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka