[Archiwalny] Stradomka gm.Bochnia, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.03.2015 roku o godz.l2:00 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 16 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stradomka gm.Bochnia , opisanej jako działka nr 88/5 o powierzchni 3,33 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, budynkiem biurowym oraz pozostałościami starej cegielni, objętej księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341.590,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 227.726,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 34.159,00 zł w gotówce na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w przeddzień licytacji

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artukule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni                 

Anna Papież Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la UL. SĄDECKA 1 A, 32-700 BOCHNIA tel.: 14 6123734 fax.: 14 6123734 mail: bochnia@komornik.pl

 

Numer oferty: L/80/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny