[Archiwalny] Stryszawa, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (76,51 m²), I licytacja

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tadeusz Aksamit zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 lutego 2014r.o godz. 9,00 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach , Zamiejscowy Wydział w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 1 1, 34-200 Sucha Beskidzka (sala nr 20) ) odbędzie się:

                                             PIERWSZA LICYTACJA,

położonej w miejscowości: Stryszawa, gmina Stryszawa, powiat suski, woj.małopolskie ,stanowiącej działkę nr ew. 6282/3 o powierzchni 1776 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 76,51 m2, zlokalizowany na w/w działce, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach z/s w Suchej Beskidzkiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 192.791,00 zł.

W tym:

-wartość gruntu:                                      72.354,00-zł;

-wartość budynku mieszkalnego:             120 437,00-zł;

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 144.594,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w : PKO BP S.A. O/Wadowice 19 1020 1433 0000 1102 0009 1512. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tę można oglądać w dniach 30-31 stycznia 2014r Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 11. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tadeusz Aksamit

Kancelaria Komornicza w Suchej Beskidzkiej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 9a

tel./ fax 33 874 45 05 ; e-mail : sucha.beskidzka@komomik.pl ; www.komornikwadowiceaksamit.pl

 

 

 

Numer oferty: L/158/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 144.594,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka