[Archiwalny] Strzelin, woj. dolnośląskie, ul. Wrocławska - lokal użytkowy (233,05 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Oławie Jan Heród zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-04-01 o godz 10:00:00 : w Sądzie Rejonowym w Oławie - VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 7  57-100 Strzelin  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Strzelin, przy ul. Wrocławska posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oławie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Strzelinie. 

Nieruchomość składa się z :

-lokal użytkowy o powierzchni 233,05 m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 263.140,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  197.355,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzajacym licytację, na rachunek bankowy komornika w BZ WBK O/Strzelin 41109024310000000616000148  lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego  można  przeglądać  w Sądzie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W związku z ustawą z dnia 17.06.2004 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1961) o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie w dniu 20.01.2005 r., zgodnie ze znowelizowanym art. 37 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, do czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Jan Heród Kancelaria Komornicza w Strzelinie  57-100 Strzelin ul.  Dzierżoniowska   16B  (71)3923050  fax -3920104; strzelin@komornik.plwww.komornik-strzelin.pl

Numer oferty: L/185/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 197.355,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy