[Archiwalny] Studzianki, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Zastępca   Komornika   Sądowego   przy   Sądzie   Rejonowym   w Białymstoku Jacka Orzel asesor Magda Mendyk-Tarmas   na   podstawi e art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2015r. o godz. 12:15 w Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103 sala XIV odbędzie się druga licytacja nieruchomości   gruntowej   nr działki 515/12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym     garażem     w   stanie   surowym   zamkniętym   (powierzchnia działki 0,0802 ha, powierzchnia uzytkowa   budynku   wg.   projektu   161,4 m 2)   położonej:   16-010 Wasilków, Studzianki,  dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 383 926,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy  oszacowania i wynosi 255 950,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 392,60zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 47 10201332 2219 0000 2028 6114  lub w gotówce w Kancelarii Komornika najpóźniej dniu poprzedzającym przetarg (art 962 kpc).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Jacka Orzel asesor Magda Mendyk-Tarmas Kancelaria Komornicza w Białymstoku 15-085 Białystok Branickiego 17D tel. 85-748-29-70, fax 85-7482972 e-mail: kancelaria@bialystok-komornik.pl www.bialystok-komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.bialystok-komornik.pl/nieruchomosci.html#840

 

 

Numer oferty: L/12/N/06/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 255.950,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka