[Archiwalny] Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe „Jaworzynka"

Opis

Syndyk masy upadłości Hajduk Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w upadłości likwidacyjnej

Sygn. akt VI GUp 57/16 lik.

REGULAMIN II PRZETARGU

ofertowego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonego w Jaworzynce nr 89 należącego do upadłego HAJDUK sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku HAJDUK sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Sygn. akt VI GUp 57/16 lik.), na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003r Prawo upadłościowe i naprawcze, określa się niniejszym następujące warunki przetargu:

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest:

Kompleks użytkowy nieruchomości określanych jako Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe „Jaworzynka" położony pod adresem Jaworzynka 89, Gmina Istebna , powiat cieszyński, obejmujący:

 • prawo własności działek nr 4111/1, 4111/2, 4123, 4026/4, 4037/1, 4055/1 - księga wieczysta nr BB1C/00054605/2.
 • prawo użytkowania wieczystego działek nr 4027/1, 4044/1 - księga wieczysta nr BB1C/00073930/8.
 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 4034/1 - stanowiąca drogę. Księga wieczysta nr BB1C/00074800/5.

Łączna powierzchnia gruntu: 3,1465 ha.

 • prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach - zabudowa kompleksu nieruchomości obejmuje budynek hotelowy tzw. nowy, budynek starszy ze stołówką i kuchnią, hala basenu, przewiązki a także obiekty pomocnicze, dwa małe domki rekreacyjne, oczyszczalnia ścieków, pompownia wody ze studnią i zbiornikiem. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 2753,66m2.

Duża część gruntu pozostaje niezabudowana i obejmuje zbocza górskie, teren boiska sportowego, zalesienia, tereny rekreacyjne.

Kompleks nieruchomości jest przedmiotem umowy dzierżawy. Dzierżawcą jest Centrum Janoszek Iwona Janoszek, Natalia Janoszek Spółka Jawna, który prowadzi w obiektach działalność hotelową - obiekt jest czynny. Dzierżawa ujawniona jest w księgach wieczystych nr: BB1C/00073930/8 i nr BB1C/00054605/2. Umowa dzierżawy do wglądu.

Wyposażenie obiektów w części stanowi własność dzierżawcy a w części należy do masy upadłości. Niniejszy przetarg nie obejmuje wyposażenia obiektów.

Cena wywoławcza: 2.400.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

 1. OGŁOSZENIE PRZETARGU

Procedurę przetargową rozpoczyna się od ogłoszenia o przetargu, zamieszczonego przez syndyka masy upadłości w Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej - wydanie ogólnopolskie, w którym w szczególności informuje się o:

 1. przedmiocie przetargu,
 2. terminie i miejscu składania ofert do przetargu,
 3. wysokości wadium,
 4. sposobie udostępniania oferentom niniejszego Regulaminu Przetargu i innych dokumentów dotyczących przedmiotu przetargu,
 5. możliwości przeglądu przedmiotu przetargu.

Szczegółowe zasady przetargu - Regulamin Przetargu - dostępny na stronie www.syndyk-dw.pl.

 1. OFERTY

§1

 1. Pisemne oferty z dowodem wpłaty wadium, należy składać w kopercie z dopiskiem „HAJDUK sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt VI GUp 57/16 lik, NIERUCHOMOŚĆ - PRZETARG” do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała w terminie do 13.10.2016r tj. ( ostateczna data wpływu).
 2. Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie, w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości przed otwarciem koperty.

§2

Pod rygorem nie wzięcia jej pod uwagę, oferta musi zawierać:

 1. Jednoznaczne określenie przedmiotu oferty ,
 2. Imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,
 3. Aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
 4. Oferowaną cenę nabycia w walucie polskiej wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej w ogłoszeniu,
 5. Oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Przetargu,
  1. Podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
  2. Dowód wpłaty wadium,
   1. Wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
   2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 k.c.

§3

Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami tych przepisów nie uczestniczą w przetargu.

 1. WADIUM
 2. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy upadłego:

HAJDUK sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Bank Zachodni WBK S.A. 53 1090 1740 0000 0001 3248 5746

 1. Oferta oferenta, od którego kwota wadium faktycznie nie znajdzie się na rachunku bankowym upadłego przed otwarciem ofert, nie będzie brana pod uwagę w przetargu.
 2. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 3. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
 4. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:

a)            zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,

b)              za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

V. PRZETARG §1

 1. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2016r o godz. 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, sala nr 57

 1. Oferenci mają prawo udziału w posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem podpisanym przez te same osoby, które podpisywały ofertę.
 2. Przetarg rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu przetargu oraz ogłoszenia, że syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia ewentualnych dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części w każdym momencie bez podania przyczyn.
  1. Po otwarciu ofert syndyk stwierdza, które oferty spełniają warunki określone w przepisach prawa i Regulaminie Przetargu, odrzucając pozostałe oferty.
  2. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Wybór oferty podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

§2

 1. W przypadku gdy wpłynie kilka ofert na zakup oferowanej nieruchomości z taką samą wartością oferowanej ceny, a oferenci lub ich pełnomocnicy są obecni przy otwarciu ofert, syndyk zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia przetargu na drodze dalszego przetargu ustnego /licytacji/ pomiędzy zainteresowanymi oferentami.
 2. Ceną wywoławczą jest najwyższa cena zaoferowana wspólnie przez oferentów w ofertach pisemnych.
 3. Ustala się wysokość każdorazowego postąpienia w wysokości 5.000,00 złotych.
 4. Przetarg trwa do momentu kiedy żaden z oferentów nie zaproponuje wyższej ceny.
 5. Po trzecim ogłoszeniu najwyższej ceny, prowadzący zamyka przetarg i dokonuje wyboru oferenta, który zaoferował tą cenę.

§3

Oferenci, którzy nie mieli podczas przetargu swojego przedstawiciela o wynikach przetargu zostaną

poinformowani pisemnie.

VI . CENA

 1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
 2. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej /złoty/, w kwocie netto.
 3. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw.
 4. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

VII. NABYCIE

 1. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna- sprzedaży.
 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium. Przy czym rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony dzień podpisania umowy.
 3. Zapłata ceny nabycia musi być dokonana przelewem bezpośrednio z rachunku bankowego oferenta.
 4. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia wygasają z mocy prawa na podstawie art. 313 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia oferty, prowadzenia ewentualnych dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części w każdym momencie bez podania przyczyn. Syndyk po odstąpieniu od przetargu lub unieważnieniu przetargu, niezwłocznie dokonuje zwrotu wadium wpłaconego przez oferentów.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71 oraz pod numerem telefonu 604-812-414, 783-162-700, e- mail: syndyk.dw@gmail.com, a także na stronie internetowej www.syndyk-dw.pl.
 3. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.
 4. Opis, umowa dzierżawy oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze syndyka - po uprzednim uzgodnieniu.
Numer oferty: L/15/N/09/16 K
Region:
 • śląskie
Źródło:
 • Licytacja komornicza
Rodzaj:
 • Obiekt komercyjny