[Archiwalny] Szalejów Dolny, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów  Getta  15,   57-300  Kłodzko,   pokój   218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szalejów   Dolny,    57-314   Szalejów   Górny,   dla   której   Sąd   Rejonowy   w   Kłodzku   Wydział   Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Marcin Bąk

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 2, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 748657146 / fax. 748657148

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204602

Numer oferty: L/157/N/02/15
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka