[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Portowa - lokal mieszkalny (61,18 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, trzypokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 61,18 m2, znajdującego się na poddaszu użytkowym parterowego budynku mieszkalnego, położonego:  Szczecin, ul. Portowa 17 w dzielnicy Dąbie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 35/100 we wspólnej części budynku i 50/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą nr KW oraz pomieszczeniem strychowym i przypisanym przydomowym ogródkiem. 

Suma oszacowania wynosi 204.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153.675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.490,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Roman Walkowiak

Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin

tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211915

 

Numer oferty: L/73/N/04/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 153.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie